Screenshot 2023-11-28 at 18.52.39

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Door bij het plaatsen van een bestelling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geef je te kennen dat je met de op dat moment geldende leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals beschreven in dit document, akkoord gaat. 

Talent in Groei garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering downloadbare producten

Levering van downloadbare producten vindt plaats d.m.v. een digitale download. De downloadlink wordt zichtbaar zodra de betaling succesvol is verlopen. Ook wordt de downloadlink per email aan je toegestuurd. 

Aan de leveringsplicht van Talent in Groei zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Talent in Groei geleverde zaken aan jou zijn aangeboden d.m.v. het toesturen van de downloadlink.

Prijzen:

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.  Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, waar de BTW-wetgeving van toepassing is.

Zichttermijn/herroepingsrecht:

Bij afstandsaankopen geldt er een bedenkingstijd van 14 dagen. Binnen die tijd kun je je aankoop annuleren, ruilen of terugsturen. Er geldt geen herroepingsrecht op de digitale (leer-)middelen van Talent in Groei. Zodra je betaling succesvol is afgerond, is de aankoop definitief. Je kunt de aankoop niet meer ongedaan maken wanneer het gaat om diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden zie je uitdrukkelijk af van het herroepingsrecht.

Gegevensbeheer:

Indien je een bestelling plaatst bij Talent in Groei, worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Talent in Groei. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens nooit verstrekken aan derden. 

Talent in Groei respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

Garantie en conformiteit:

Talent in Groei staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient je deze gebreken onmiddellijk schriftelijk via email te melden via info@onderpresteren.be. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering schriftelijk worden gemeld.

Indien klachten door Talent in Groei gegrond worden bevonden, zal Talent in Groei de geleverde zaken kosteloos vervangen.

Deze garantie geldt niet indien:

  • en zolang je jegens Talent in Groei in gebreke bent;
  • je de geleverde zaken zelf hebt bewerkt of door derden hebt laten bewerken;
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Talent in Groei;

Aanbiedingen:

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Mondelinge toezeggingen verbinden Talent in Groei slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Talent in Groei gelden niet automatisch voor nabestellingen. Talent in Groei kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen Talent in Groei en jou komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Talent in Groei op haalbaarheid is beoordeeld.

Talent in Groei behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Talent in Groei gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht:

Talent in Groei is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Talent in Groei behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Novilo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Talent in Groei bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en je bent gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter:

Talent in Groei is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Talent in Groei behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Novilo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Talent in Groei bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en je bent gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Identiteit ondernemer:

Talent in groei
Zandvoordeschorredijkstraat 66

8400 Oostende, België.
info@talentingroei.be

BTW: BE0670615636

Picture of Tania Gevaert

Tania Gevaert

Tania Gevaert is psychotherapeut (L.Pt.) en ECHA Specialist in Gifted Education. Ze is sinds haar 21e ondernemer en ging ten tijde van de opvoeding een tijd in loondienst werken. Na het mislukken van een eerste studie duurde het tot haar 33e voor ze terug de stap naar een diploma zette. Inmiddels volgden heel wat studiejaren (de teller staat in 2023 op 15 jaar) en vele certificaten en diploma’s. Tania is directeur van Samen Slimmer Groeien, multidisciplinaire praktijk gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Daarnaast is Tania auteur, praktijk onderzoeker, internationaal spreker en vooral gedreven om (kennis) te delen.

Facebook
Twitter
Email
Print